Privacyverklaring

INLEIDING

Om producten en diensten te kunnen leveren, verwerkt Kees Beekmans fotografie persoonsgegevens. Dit zijn gegevens die betrekking hebben op natuurlijke personen. De verwerking van deze persoonsgegevens vindt plaats met de grootst mogelijke zorgvuldigheid en met inachtneming van de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), alsmede op het moment van verwerking actuele nationale wet- en regelgeving. De AVG schrijft voor dat Kees Beekmans fotografie inzicht geeft in de manier waarop de persoonsgegevens worden verwerkt, met daarbij de aard van de persoonsgegevens, de rechtsgrond en het doel van de gegevensverwerking en de rechten die betrokkenen dienaangaande kunnen uitoefenen. Kees Beekmans fotografie zal het privacybeleid van tijd tot tijd evalueren, om te controleren of dit beleid nog wel actueel is.

 

VERANTWOORDELIJKE

De verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens is: Kees Beekmans, te bereiken via info@keesbeekmans.com

 

PERSOONSGEGEVENS DIE WORDEN VERWERKT

Kees Beekmans fotografie verwerkt de volgende persoonsgegevens:

 • achternaam
 • voornaam
 • adres
 • telefoonnummers
 • e-mailadres
 • foto

 

VERWERKINGSGROND

Kees Beekmans fotografie verwerkt de persoonsgegevens uitsluitend indien:

 • de betrokkene wiens gegevens het betreft daarvoor toestemming heeft gegeven, of;
 • de verwerking noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst die Kees Beekmans fotografie met betrokkene heeft gesloten;
 • Kees Beekmans fotografie een wettelijke verplichting dient na te komen;
 • een gerechtvaardigd belang van Kees Beekmans fotografie aan de orde is, waaronder mede wordt verstaan het onder de aandacht brengen van de producten en diensten van Kees Beekmans fotografie aan betrokkene.

 

VERWERKINGSDOEL
De hierboven genoemde (persoons)gegevens worden gebruikt voor de volgende doelen:

 • uitvoering opdracht of overeenkomst met betrokkene
 • facturering
 • afleveren producten (foto’s of ander materiaal) of diensten
 • informatie over wijzigen producten en diensten
 • marketing, versturen nieuwsbrieven
 • telefonisch contact, e-mailcontact
 • uitvoering wettelijke verplichtingen

 

DELEN VAN PERSOONSGEGEVENS MET DERDEN

Kees Beekmans fotografie verstrekt uw gegevens in beginsel niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een met u gesloten overeenkomst of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met organisaties die uw gegevens verwerken in onze opdracht sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Kees Beekmans fotografie blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

 

BEWAARDUUR VAN PERSOONSGEGEVENS

Kees Beekmans fotografie zal de verzamelde persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is, of wettelijk geregeld is, om de doelen te realiseren waarvoor de gegevens zijn verzameld. De betrokkene heeft te allen tijde het recht om bezwaar te maken tegen het gebruik van zijn of haar persoonsgegevens voor marketingdoeleinden, waaronder het versturen van nieuwsbrieven. Dit kan via de website van Kees Beekmans fotografie of door het sturen van een e-mail naar info@keesbeekmans.com. Kees Beekmans fotografie zal de gegevens van betrokkene daarop niet meer gebruiken voor die doeleinden.

 

GEBRUIK VAN COOKIES OP WEBSITE

Kees Beekmans fotografie gebruikt alleen technische en functionele cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van de browser verwijderen.

 

BEVEILIGING VAN DE DOOR KEES BEEKMANS FOTOGRAFIE VASTGELEGDE PERSOONSGEGEVENS

Kees Beekmans fotografie neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met Kees Beekmans fotografie. Als zich toch onverhoopt een datalek voordoet, dan zal Kees Beekmans fotografie onverwijld alle noodzakelijke stappen ondernemen om de gevolgen van het datalek zo veel mogelijke te beperken. Kees Beekmans fotografie meldt, indien er sprake is van een privacyrisico, binnen 72 uur het datalek bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Als er schadelijke gevolgen te voorzien zijn voor de betrokkenen neemt Kees Beekmans fotografie direct contact op met de betrokkenen.

 

RECHT OP INZAGE, CORRECTIE, BEPERKING EN VERWIJDERING; KLACHTRECHT

U heeft het recht om inzicht, correctie, beperking en verwijdering van uw gegevens te vragen. Hiertoe kunt u contact opnemen met Kees Beekmans via info@keesbeekmans.com

 

INTREKKEN TOESTEMMING

U heeft het recht om verleende toestemming in het kader van de hierboven genoemde verwerking van persoonsgegevens in te trekken, voor zover dit onder meer niet in strijd is met overige wetgeving (zoals bijvoorbeeld gegevens die verplicht zijn voor de financiële administratie), of dit niet onnodig de grondrechten van Kees Beekmans fotografie schendt, zoals het recht op vrije meningsuiting en informatie (waaronder artistieke en journalistieke vrijheid). Door u ondertekende contracten over het gebruik van foto’s in het kader van bijvoorbeeld het portretrecht, zoals een model release en/of quit claim in beginsel zijn uitgesloten van het recht op intrekking van toestemming.

Mei 2018

© 2019 . Kees Beekmans fotografie en film